ડોપ ડાઇડ રિસાયકલ પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર

 • Dope Dyed Bright Polyester Staple Fiber

  ડોપ ડાઇડ બ્રાઇટ પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર

  પ્રકાર:રિસાયકલ કરેલ પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર
  રંગ:ડોપ ડાઇડ
  લક્ષણ:નરમ, તેજસ્વી, ઉચ્ચ ગુણવત્તા, નાના રંગ તફાવત, ઉચ્ચ રંગ સ્થિરતા
  વાપરવુ:સ્પિનિંગ, ફેબ્રિક, વણાટ અને નોનવોવનમાં વપરાય છે.તેને કપાસ, વિસ્કોસ અને અન્ય રેસા સાથે ભેળવી શકાય છે.

 • Dope Dyed Polyester Cotton-like Fiber

  ડોપ ડાઇડ પોલિએસ્ટર કોટન જેવા ફાઇબર

  પ્રકાર:રિસાયકલ કરેલ પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર
  રંગ:ડોપ ડાઇડ
  લક્ષણ:કપાસ જેવા નરમ અને સ્પર્શ, ઉચ્ચ ગુણવત્તા, નાના રંગ તફાવત, ઉચ્ચ રંગ સ્થિરતા
  વાપરવુ:સ્પિનિંગ, ફેબ્રિક, વણાટ અને નોનવોવનમાં વપરાય છે.તેને કપાસ, વિસ્કોસ અને અન્ય રેસા સાથે ભેળવી શકાય છે.

 • Dope Dyed Recycled Wool-like Polyester Staple Fiber

  ડોપ ડાઇડ રિસાયકલ કરેલ ઊન જેવા પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર

  પ્રકાર:ઊન જેવા પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબરને રિસાયકલ કરો
  રંગ:ડોપ ડાઇડ
  લક્ષણ:નરમ, સ્થિતિસ્થાપક અને ઊન જેવા સ્પર્શ, ઉચ્ચ ગુણવત્તા, નાના રંગ તફાવત, ઉચ્ચ રંગ સ્થિરતા
  વાપરવુ:સ્પિનિંગ, ફેબ્રિક, વણાટ અને નોનવોવનમાં વપરાય છે.તેને કપાસ, વિસ્કોસ અને અન્ય રેસા સાથે ભેળવી શકાય છે.

 • Dope Dyed Recycled Polyester Midlenth Fiber

  ડોપ ડાઇડ રિસાયકલ પોલિએસ્ટર મિડલેન્થ ફાઇબર

  પ્રકાર:રિસાયકલ કરેલ મિડલેન્થ પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર
  રંગ:ડોપ ડાઇડ
  લક્ષણ:નરમ, સ્પિનેબલ, ઉચ્ચ ગુણવત્તા, નાનો રંગ તફાવત, ઉચ્ચ રંગની સ્થિરતા
  વાપરવુ:સ્પિનિંગ, ફેબ્રિક, વણાટ અને નોનવોવનમાં વપરાય છે.તેને કપાસ, વિસ્કોસ અને અન્ય રેસા સાથે ભેળવી શકાય છે.

 • Dope Dyed Recycled Polyester Superfine Fiber

  ડોપ ડાઇડ રિસાયકલ પોલિએસ્ટર સુપરફાઇન ફાઇબર

  પ્રકાર:રિસાયકલ કરેલ પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર
  રંગ:ડોપ ડાઇડ
  લક્ષણ:નરમ અને સારી, સારી એન્ટિ-પિલિંગ, ઉચ્ચ ગુણવત્તા, નાના રંગ તફાવત, ઉચ્ચ રંગની સ્થિરતા ધરાવે છે
  વાપરવુ:કપાસ, વિસ્કોસ, ઊન અને અન્ય રેસા અને સ્પિનિંગ અને નોનવેન કાપડ સાથે મિશ્રિત.